22.11.05


درباره این مجموعه

این شعرها در دو دوران و به فا صله تقریبا 10 سال از هم سروده شده. مـجـموعه " کـنا یه" در دوران دانشجويی و کمي بعد از آن نوشته شد. بـعد از اتـمام " کـنایـه" به دلايلی از شعر دست کشيدم، ازجمله اينکه نمی خواستم اگر نکته تازه ای نیست بیهوده دفتر سیاه کنم و اگرهم گاهی تـلنگری به دل می خورد، کارهای ديگر مجال نمی داد. مجموعه "نـقا بها" سرآغاز فصل ديگری است که با شعر"نـقا بها" شـروع می شود و شعرهای تازه به مرور درآن نوشته می شود
------------------------------------------------------------
بـرای بـاز کـردن دفـترهای شـعـر روی نام دفـتر کـلـیـک کـنـیـد
------------------------------------------------------------
در صـورت خـوانا نبـودن بعـضی سـطـرها، آنها را ها یلا یت کـنید